Další mimořádné úlevy pro daňové poplatníky

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Další mimořádné úlevy pro daňové poplatníky

Letos byl již podruhé v České republice vyhlášen nouzový stav, a to v souvislosti s pandemií koronaviru. V návaznosti na tuto skutečnost byla Vládou přijata další mimořádná opatření, která by měla opět alespoň částečně pomoci společnosti překlenout nouzový stav. Připravili jsme pro vás shrnutí těchto opatření přijatých v daňové oblasti.

Mimořádné úlevy

Všem právnickým a fyzickým osobám, u nichž převažující část příjmů za období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z vymezených činností, které byly v souladu s vládním nařízením zakázány či omezeny (např. z provozování restauračních zařízení a barů, pořádání veletrhů či provozování činnosti posiloven a fitness center a dalších), se promíjí následující:

  • úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu, který vznikl na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020 – listopad 2020 (příp. III. čtvrtletí 2020), dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději do 31. prosince 2020;
  • zálohy na dani silniční na zdaňovací období roku 2020;
  • zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. října 2020 do 15. prosince 2020.

Dále dochází k plošnému prominutí DPH na bezúplatné dodání ochranných pomůcek či testovacích souprav, zboží k výrobě dezinfekcí (alkoholové roztoky či ostatní chemické dezinfekční prostředky), dále na bezúplatné dodání zboží zdravotníkům a na bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

Aby mohl být daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na DPH nebo zálohy na daň z příjmů a daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány nebo omezeny, a to u příslušného správce daně. Vzor oznámení spolu s pokyny naleznete na stránkách finanční správy.

Odklad EET

Vláda schválila další odklad elektronické evidence tržeb „EET“, a to s povinností evidovat tržby až od 1. ledna 2023. Podnikatelé mohou samozřejmě i nadále své tržby evidovat dobrovolně.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Stejně jako na jaře si budou moci OSVČ požádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání. Bonusovým obdobím je období vyhlášeného nouzového stavu, tj. od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 s možností automatického prodloužení. Podmínkou pro čerpání je, že převažující část podnikání je vykonávána v oboru, který byl přímo uzavřen či omezen. Oproti jarním měsícům je zkoumán tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června 2020 do 30. září 2020.

Další individuální možnosti

Důležité je zmínit i další nástroje, které mohou daňovým poplatníkům pomoci překlenout tuto nepříznivou dobu. Mezi ně patří individuální požádání o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, požádání o snížení či zrušení záloh či žádost o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Mohlo by vás zajímat...

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmů domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Seznamte se s dlouho očekávanými změnami, ke kterým došlo v rámci uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie a nabydou účinnosti 1. července 2021.

Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Jak je to s termínem podání daňového přiznání pro letošní rok? A co přináší prominutí a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, které vydalo Ministerstvo financí ČR? Více v našem článku.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky