Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 2. díl

10 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 2. díl

Šance pro všechny firmy: Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027)

Navazujeme na novinky, které nás čekají v příštím programovém období. Jak už jsme zmiňovali v minulém díle, v novém Operačním programu OP TAK 2021-2027 (navazuje na OP PIK) se bude přerozdělovat přes 100 miliard Kč, a to je především šance pro malé a střední podniky.

Podívejme se společně, na co se bude zaměřovat podpora následujících specifických cílů a kdo bude oprávněným žadatelem.


SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Kombinace problémů, které ČR sužují – je podíl spotřebované energie, tzn. příliš vysoká energetická náročnost českého hospodářství, nedostatečné využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a energie odpadní. Nejen Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu poukazuje na dopady vysoké produkce emisí a tím se prohlubující i negativní dopady na životní prostředí. Z toho důvodu je potřeba plně věnovat zvýšení energetické účinnosti, využívání OZE a snížení znečištění ovzduší.

Kdo může žádat?

 • Podniky všech velikostí s ohledem na pozitivní dopad na životní prostředí – jak lokálně, tak i globálně

Na co bude možné žádat:

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů prostřednictvím:

 • Zateplení budovy, výměny a renovace oken a dveří, další stavební opatření mají-li prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy
 • Zvýšení energetické účinnosti pomocí: větrání, klimatizace, chlazení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • Zavádění „smart“ prvků v budovách, např. měření a regulace, chytré systémy řízení osvětlení

Dále i...

 • Využívání OZE a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie; Využití odpadní energie

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti; modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů

 • Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie

Dotace budou zaměřeny na celé území České republiky, mimo hl. města Prahy.

SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Jako stěžejní se zdá přechod na obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíkovou ekonomiku v malých a středních podnicích (MSP). V optimistických představách bychom se měly v budoucích letech přiblížit významné změně celého energetického sektoru. Jak už zvýšením využíváním obnovitelných zdrojů energie v malých a středních podnicích, tak např. celkovým snížením znečištění ovzduší nahrazením kotlů na fosilní paliva nízkouhlíkovými zařízeními.

Kdo bude moci žádat?

 • Podniky všech velikostí s ohledem na oblast výroby energie z OZE

Na co bude možné žádat:

 • Podpora solárních termických systémů a solárních elektráren
 • Podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla
 • Podpora malých vodních a větrných elektráren
 • Podpora tepelných čerpadel, efektivního využití biomasy
 • a další

SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

Tento cíl se zaměřuje na potřebu modernizace a výstavby energetických soustav, zlepšení kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny. Dále se soustředí na modernizaci a přípravy plynárenské infrastruktury a s tím spojenou výstavbu zdrojů nových druhů plynů a další.

Kdo bude moci žádat?

 • Subjekty podnikající v energetických odvětvích, jako provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepraví soustavy, provozovatelé distribučních soustav, držitelé licencí na uskladňování plynu, držitel licence na výrobu elektřiny a držitel licence na výrobu plynu
 • Odběrná místa elektřiny a plynu v ČR

Na co bude možné žádat:

 • Instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart grids jako inteligentní měření, regulace, aj.
 • Využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě (akumulaci)
 • Zavádění systémů řízení spotřeby energie
 • Výstavba metanizačních jednotek, zařízení/stanic na zachytávání CO2 a zkapalňovacích stanic
 • Modernizace a úprava plynárenské soustavy
 • a další

Dotace budou zaměřeny na celé území České republiky, mimo hl. města Prahy.

SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečistění

Klade si za cíl větší motivace k rozšíření vozidel na alternativní pohon, tzn. na elektřinu, vodík, CNG či LGN a tím i budování dobíjecích stanic.  

Kdo bude moci žádat?

 • Podniky všech velikostí
 • Občané žijící v místě realizace projektu s ohledem na pozitivní dopad na okolí místa realizace

Na co bude možné žádat:

 • Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridy v podnicích)
 • Budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích a zkapalňovacích stanic LNG

SC 4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Troška faktů, ČR má zajištěn zdroj vody pouze ve srážkových vodách a z podzemních zásob vody. Tyto zdroje jsou postupně vyčerpávány a jejich přirozená obnova ze srážkové vody probíhá pomalu/nahodile. Z toho vyvstává fakt, že tak hrozí nebezpečí útlumu nebo úplného zastavení výroby v průmyslových a energetických objektech (z důvodu nedostatku vody). Cílem je zajistit trvale udržitelné hospodaření s vodou ve smyslu cirkulace a recyklace vody v objektech, především v sektoru průmyslu a energetiky.

Kdo může žádat?

 • Podniky všech velikostí, zejm. průmyslové podniky s vysokou spotřebou vody či energie

Na co může žádat:

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody

 • Přímá recyklace (i vody) vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody jako je energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií
 • Optimalizace technologie chlazení
 • Nákup poradenských služeb
 • a další

Dotace budou zaměřeny na celé území České republiky, mimo hl. města Prahy.

SC 4.2. Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Má dojít k lepšímu získávání, zpracování a využívání druhotných surovin jako náhrady primárních surovin v průmyslové výrobě. Důraz je kladen na prevenci vzniku odpadů v rámci průmyslu, stavebnictví a zemědělství, dále na opravitelnost, životnost a recyklovatelnost výrobků. Má také za cíl podporovat opatření vedoucí k přechodu na oběhové hospodářství a přechod k větší míře prevence vzniku odpadu, jeho opětovného použití a recyklace.

Kdo může žádat?

 • Podniky všech velikostí

 • Občané žijící v místě realizace

Na co může žádat:

 • Podpora pořízení inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin, do technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými

 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití

 • a další

Pokud byste měli nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s čímkoli v oblasti dotací pomůžeme.

Mohlo by vás zajímat...

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK – 1. díl

Pojďte se seznámit s novým Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), v prvním díle se dozvíte více o samotném programu a o čtyřech specifických cílech včetně podporovaných aktivit. Je to totiž velká šance pro firmy, jak zvýšit technologickou úroveň a zároveň předběhnout konkurenci!

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK – 3. díl

Pokračujeme v představení nového Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V tomto díle se dozvíte o podpoře digitálního připojení. Kdo bude moci žádat o dotaci a na co bude možné získat podporu?

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí