Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK – 1. díl

19 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 1. díl

Šance pro všechny firmy: Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027)

Následující článek se zaměřuje na novinky, které nás čekají v příštím programovém období v oblasti technologií a konkurenceschopnosti. Jedná se vlastně o pokračování dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

V novém Operačním programu se bude přerozdělovat přes 100 miliard Kč, a to je šance zejména pro malé a střední podniky, jak zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu a zároveň posunout svou firmu technologicky kupředu. Dobrá zpráva přichází i pro velké podniky nad 249 zaměstnanců, za určitých podmínek mohou na některé dotace také dosáhnout. Na rozdíl od končícího OPPIK se v některých případech počítá i se zapojením pražských firem, určité dotace tak bude možné čerpat také v regionu Praha, což je rozdíl oproti stávajícímu stavu.


Specifický cíl 1 má za úkol posílit výkonnost podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci. Pojďme si společně tyto konkrétní specifické cíle představit.

SC 1.1. Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Prioritou tohoto specifického cíle je posílení kapacit v oblasti výzkumu a inovací (VaI) a zavádění moderních technologií se zaměřením na posílení výkonnosti v oblasti inovací a podpory růstu produktivity.

Kdo může žádat?

 • Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky; důraz bude kladen na společnosti s inovačním potenciálem a potřebou zajistit trvale udržitelné hospodaření a zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).

Na co je možné žádat:

Realizace výzkumu a inovací v rámci podniku, zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací

 • Budou podporovány především projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž hlavním cílem je tvorba nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.
 • Další prioritní aktivitou je také posílení podnikového VaI v oblasti perspektivních technologií, zejména ve vazbě na Průmysl 4.0, digitální ekonomiku a další perspektivní technologie (nanotechnologie, biotechnologie, progresivní materiály, bezpečnost a konektivita, kosmické aktivity, apod.).

Zaměření na praktické využití, tedy zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění organizačních a procesních inovací; ochrana a využívání duševního vlastnictví

 • Konkrétně se jedná o zavedení nových výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh a dále pak zvýšení efektivnosti výrobních procesů s využitím pokročilých technologií.
 • Bude též podporován celý proces směřující k uvedení nové inovace (produktu/procesu/služby/organizace/marketing) na trh. Zároveň budou podporovány aktivity na ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, ověřování výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty apod.

Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích

 • Podniky by měly dosáhnout zlepšení přístupu k otevřené infrastruktuře, ve které budou moci otestovat nové technologie v reálných provozních podmínkách, počítá se i s podporou dílčích inovačních a „proof of concept“ projektů zaměřených na prvotní zavedení nové technologie či nového inovativního řešení a jejich posun na vyšší úroveň technologické připravenosti.

Budování a rozvoj infrastruktury pro Výzkum a inovace plus testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru

 • Plánuje se zejména podpora otevřené infrastruktury, tak aby byl umožněn otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů. Podpora bude zaměřena na rozvoj technologických center, která budou poskytovat specializované služby. Cílem je doplnit chybějící podpůrnou VaI infrastrukturu ve vazbě na potřeby společnosti a globální trendy, zároveň i podpořit rozvoj tzv. testbedů, ve kterých podniky získají přístup ke komplexním podpůrným službám a také rozvoj otevřených podnikových center výzkumu a vývoje provozovaných ve spolupráci více podniků.

Podpora sdílených kapacit pro Výzkum a inovace - klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/coworkingová centra, atd.

 • V tomto případě jde především o zvýšení kapacit klastrových organizací, které budou schopny poskytovat specializované podpůrné služby a přispět tak k vytváření vazeb mezi podniky, VO, technologickými centry, huby a dalšími podpůrnými organizacemi.
 • Nedílnou součást opatření představuje zprostředkování podpory na pilotní projekty větších skupin malých a středních podniků typu prvotní testování nových technologií, atd.

Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků výzkumu a inovací plus jejich uvádění na trh

 • Záměrem je zvýšení horizontální mobility v ose podniky-výzkumné organizace-školy. Jedná se o aktivity za účasti doktorandů, úspěšných absolventů, nebo i na základě dočasně vytvořených pozic pro vysoce kvalifikované odborníky z VO, návaznost na intervence MŠMT zaměřené na zlepšení činností center transferu technologií, která budou aktivně vyhledávat partnery z podnikatelského sektoru a nabízet unikátní znalosti a know-how vytvářené ve VO a odborných univerzitních pracovištích, vše s důrazem na ochranu práv duševního vlastnictví.

Inovační vouchery

 • Pod tímto pojmem si představte zejména podporu zjednodušených schémat na zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP s výzkumnými organizacemi či nákup specializovaných služeb od podpůrných organizací a jiných dodavatelů při zavádění nových inovačních řešení a využití pokročilých technologií.

Dotace budou zaměřeny na celé území České republiky, mimo hl. města Prahy.

SC 1.2. Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Jak už napovídá sám název druhého specifického cíle, jde především o řešení problémů s nízkým využíváním digitálních technologií při zavádění inovací a s nízkou digitální provázaností mezi jednotlivými systémy, dále je zřejmý příliš pomalý přechod na digitální technologie, včetně nízkého využívání umělé inteligence, robotiky apod., rovněž nedostatečná informovanost o technologických, organizačních a obchodních příležitostech k praktickému využití digitálních inovací k jejich rychlému ekonomickému růstu. Zároveň plánuje zlepšit přístup k testovacím a pilotním linkám k rychlému ověření proveditelnosti potenciálních digitálních inovací a zapracovat na intenzitě podpory aplikovaného výzkumu v oblasti digitalizace, který u nás bohužel zaostává za výzkumem základním.

Kdo bude moci žádat?

 • Malé a střední podniky
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), centra digitálních inovací, výzkumné infrastruktury, střediska vysoce výkonné výpočetní techniky či digitální klastry

Na co bude možné žádat:

Zavádění digitalizace v podnicích včetně nezbytné analýzy procesů a návazné investiční podpory pro nasazování digitálních řešení

 • Pod tímto bodem si představte především podporu projektů v oblastech souvisejících s umělou inteligencí, automatizaci procesů a robotiky a kybernetické bezpečnosti online i fyzických systémů, v souvislosti se zaváděním nových technologických poznatků.

Budování a další rozvoj center pro digitální inovace

 • Počítá se také s jejich zapojením do sítě těchto center na národní i evropské úrovni a budou poskytovat své služby malým a středním podnikům.

Využití moderních technologií (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky

Budování a modernizace výpočetních a datových center

Pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a podpora využití HPC

 • Podpora se zaměří na využití výpočetních clustrů (HPC) pro projekty či služby zaměřené na řešení výpočetně náročných úloh, zpracování rozsáhlých dat, využití nástrojů umělé inteligence, pokročilé vizualizace, tvorby digitálních dvojčat atd.

Vývoj a pořízení specializovaného softwaru

 • Jedná se především o software pro počítačovou bezpečnost, simulaci, monitorování, počítačové vidění, pro práci s velkými daty – Big Data Analytics, pro 3D tisk apod, dále software v oblasti digitalizace, automatizace, průmyslu 4.0 a vyšší úrovně, zavádění AI, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce apod. Softwarová řešení by měla zásadním způsobem zefektivňovat procesy a vytvářet přidanou hodnotu zejména v malých a středních podnicích.

SC 1.3. Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Poslední specifický cíl z první skupiny chce vyřešit zejména nedostatečnou úroveň digitálních dovedností v podnikatelském sektoru obecně a nedostatek kvalifikované pracovní síly pro potřeby podnikového sektoru v oblasti digitalizace. Problémem je i nízká úroveň digitalizace v nejdůležitějších sektorech v ČR, zároveň existuje vysoký potenciál využití automatizace do budoucna, proto by měly být podporovány nový typy kompetencí a s tím související zvýšení kvality a inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy, zejména pomocí podpory technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.

Kdo bude moci žádat?

 • Malé a střední podniky, žáci SŠ, studenti VŠ a VOŠ a pedagogičtí pracovníci

Na co bude možné žádat:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podniků v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

 • Dotace se zaměří na odbornou přípravu zaměstnanců, která je spojená se zaváděním nových technologií ve firmách, dále na financování technického vybavení pro školení zaměstnanců a v neposlední řadě na stáže zaměstnanců podniků v ČR i v zahraničí za účelem osvojování (zahraničních) zkušeností a dobrých praxí a stáže expertů v podnicích.
 • Počítá se také s podporou rozvoje nových forem, metod či didaktických postupů v rámci dalšího vzdělávání, které prioritně reflektují potřeby průmyslové transformace (online platformy, blended learning, gamifikace aj.).
 • Zároveň budou dotace poskytovány na osvětu a propagaci dalšího vzdělávání a nových možností, které nabízí (např. on-line vzdělávání a otevřené kurzy) mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo peer-to-peer learning (výuka, kdy studenti pomáhají v učení dalším studentům).

Komplementární investice v projektech programu Digitální Evropa

Podpora činnosti center pro digitální inovace (či podobně zaměřených center)

 • Zde bude cíleno na rozvoj dovedností spojených jak s předáváváním „digitálního“ know-how konečným uživatelům, tak se zaváděním nových technologií a na identifikaci budoucích příležitostí a perspektivních oblastí pro efektivní zacílení vzdělávání zaměstnanců firem.

Podpora propojování podnikové sféry (předpokládaný nositel projektu) se systémem formálního vzdělávání v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

 • Může se jednat například o podporu zapojení pracovníků podnikové sféry do výuky zejména na středních školách, podporu technického vybavení pro praktickou výuku spojenou s požadavky podnikové sféry na absolventy škol, ale také o stáže studentů i učitelů ve firmách.

Dotace budou zaměřeny na celé území České republiky, mimo hl. města Prahy.

Specifický cíl 2 má společného jmenovatele v podobě rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků, postupně si představíme jednotlivé specifické cíle z této kategorie, a především podporované aktivity.

SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Příčiny jsou spatřovány zejména v nedostatečných investicích firem do produkce s vyšší přidanou hodnotou prostřednictvím inovací či rozvoje technologií, a tudíž i nižší zájem o pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury v souladu s principy průmyslu 4.0. To bohužel vede ke slabším výsledkům z hlediska produktivity, postavení v hodnotových řetězcích a zavádění nových technologií, vše je navíc prohloubeno nedostatečnou kapitálovou vybaveností MSP a zejména začínajících podniků a následně dochází k jejich zhoršenému postavení na mezinárodních trzích. Vyvstává tedy potřeba kvalitního poradenství a zjednodušení podmínek pro podnikání MSP či začínajících technologických firem a zároveň i nutnost podpory revitalizace brownfieldů za účelem jejich využití jako podnikatelské infrastruktury pro MSP.

Kdo bude moci žádat?

 • Podnikatelské subjekty či podnikatelská seskupení v postavení MSP
 • V případě pre-inkubace se jedná o jednotlivce se zájmem o podnikání
 • Odběratelé/zákazníci a spolupracující subjekty příjemců v návazných obchodních a hodnotových řetězcích, nýbrž i zákazníci koncoví jako fyzické osoby či zaměstnanci podpořených příjemců, jejichž pracovní prostředí, znalosti a motivace k vlastní činnosti by měly být výrazně posunuty k lepšímu

Na co bude možné žádat:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů (autonomní obousměrnou komunikací),

 • Počítá se dále také s podporou pořízení strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby (princip průmyslu 4.0).

 • Bude podporováno rovněž profinancování posílení pracovního kapitálu (provozní financování) vyvolaného v důsledku pořízení investičního majetku.

Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP

 • Zde je preferována podpora MSP v těchto fázích: od preinkubace, přes inkubaci start-upů a spin-off, po fázi scale-up (podpora podnikatelských záměrů a zavádění nových obchodních modelů, posílení růstových motivací, podpora komercionalizace produktu a služeb aj.).

Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb s důrazem na růst tržního potenciálu

 • Poradenské služby by měli pomoci například prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, investičních možností, zavádění nových a pokročilých technologií, včetně podpory mezinárodní expanze.

Podnikatelská infrastruktura pro potřeby MSP

 • Pod touto aktivitou se rozumí podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, podpora podniků při revitalizaci brownfieldů, podpora podniků při přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů na podnikatelské funkční nemovitosti vhodné pro využití a podnikání MSP.

Účast MSP na zahraničních veletrzích a výstavách včetně organizace a účastí na dalších zahraničních akcích

 • Dále se dají dotace využít i pro účast na sympoziích, seminářích a dalších akcích zejména v oblasti klíčových technologií za účelem vstupu na zahraniční trhy a návaznou podporu internacionalizace MSP.
 • Podpora bude cílená i na služby expertů v oblasti marketingové strategie, designu, optimalizace materiálového ekodesignu výrobků, kreativních průmyslů a řemesel a dalších podpůrných nástrojů pro vstup a působení na zahraničních trzích, posílení finančních, inovačních a manažerských schopností.

Usnadnění přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího rozvoje, inovačních řešení, investic a růstu konkurenceschopnosti

 • Bude podporován také samotný vznik MSP a přístup k úvěrovému financování i alternativním kapitálovým a kvazikapitálovým instrumentům.

Dotace budou zaměřeny na celé území České republiky, mimo hl. města Prahy.


Pokud byste měli nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s čímkoli v oblasti dotací pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí