„Moderní účetní
a daňové služby“

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací na webových stránkách https://www.grantex.cz/, tímto

 

výslovně souhlasím

 

s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti grantEX s.r.o., IČ: 29147832, se sídlem Tržiště 366/13, Praha 1 - Malá Strana, PSČ: 118 00 (dále jako „grantEX“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail). Souhlas uděluji za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze grantEX, a jsem si vědom, že budu moci být kontaktován přímo grantEX, nebo partnerskou společností (grantEX management s.r.o., grantEX invest s.r.o., grantEX accounting s.r.o., grantEX legal, advokátní kancelář, s.r.o., GRANTEX financial services s.r.o.) s nabídkou zboží a služeb. Souhlas uděluji na dobu 10 let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.

 

Poučení zákazníka:

 

Účel zpracování

Na základě Souhlasu bude grantEX zpracovávat údaje zákazníka v elektronické a/nebo tištěné podobě a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.

Rozsah zpracování

Zákazník bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.

GrantEX bude předávat údaje zákazníka výhradně v rámci podnikatelského seskupení grantEX.

Ochrana osobních údajů

GrantEX přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů zákazníka, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů zákazníka.

Poskytování informací o osobních údajích

Zákazník je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s jeho osobními údaji, přičemž tuto informaci je grantEX zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy povinna bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva zákazníka

V případě, že Zákazník bude mít za to, že grantEX pracuje s jeho osobní údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat grantEX o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze grantEX). V případě, že grantEX nevyhoví žádosti zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

Likvidace osobních údajů

V případě, že o to zákazník písemně požádá je grantEX povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje zákazníka, zejména odstranit je ze všech databází a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo zákazníka „být zapomenut“.

YWIzMTg3